GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Bình Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang

Email:  kiengiang-thcsthuantien@edu.viettel.vn

Điện thoại:

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 

3. Mục tiêu đào tạo: 
4. Phương châm giáo dục: 
5. Phương thức hoạt động của trường: 
 

Ban giám hiệu Trường THCS Thuận Tiến